Ytre Hvaler nasjonalpark Kulturminner

  • Foto: Haakon Braathu Haaverstad

  • Foto: Haakon Braathu Haaverstad

  • Foto: Oslofjordens Friluftsråd

  • Foto: Haakon Braathu Haaverstad

  • Foto: Curt Jacobsen

Viktig informasjon

Legg i favoritter

Om Ytre Hvaler nasjonalpark

Ytre Hvaler nasjonalpark ligger i kyst- og skjærgårdslandskapet i Østfold. Parken ble opprettet 26. juni 2009, for å "bevare et egenartet, stort og relativt urørt naturområde ved kysten i sørøst-Norge, bevare et undersjøisk landskap med variert bunntopografi, og bevare økosystemer på land og i sjø med naturlig forekommende arter og bestander, kystlandskap med sjøoverflate og havbunn med korallrev, hard- og bløtbunn". Nasjonalparken dekker et område på 354 km2, hvorav 340 km2 er sjøareal.

Nasjonalparken ligger i kommunene Fredrikstad og Hvaler. De fire tidligere sjøfuglreservatene Akerøya, Heia, Møren og Søndre Søster inngår i nasjonalparken med egne ferdselsregler. Parken grenser opp til den svenske Kosterhavet nationalpark som ble opprettet samtidig.

Nasjonalparken har store verneverdier knyttet til flora og fauna, strand- og kysttyper, kystbarskog, lyngheier og det intakte storslagne kystlandskapet. Området har spesielle marine egenskaper pga. Glommas utløp, og en meget variert undersjøisk topografi og bunnforhold. Dette gjør at Ytre Hvaler inneholder et stort mangfold av marine naturtyper både på grunt og dypt vann. Det er flere korallrev i området.

Geologisk er det stor variasjon fra de glatte og runde granitt- og gneisområdene på Hvaler-øyene til forrevet rombeporfyrkonglomerat på Søsterøyene (globalt sjelden blandingsbergart) .

Biologisk mangfold
Hvalerøyene har lenge vært kjent for å huse mange sjeldne og truede plantearter. Verneområdet er ett av få steder i landet hvor den lille orkideen honningblom vokser. Mange naturtyper er registrert her. Blant dem flere uvanlige naturtyper hvor det bor sjeldne insekter, sopp- og algearter. Området har en spesiell og variert sommerfuglfauna.

Sjøbunnen
Også under vann skjuler det seg store naturverdier. Her er variert undersjøisk topografi med stor variasjon i bunnforholdene. Artsrikdommmen er stor på bløtbunnsområder og hardbunnsområder fra grunne bølgeutsatte områder ved Heia, til dyp på over 460 meter mellom Søster og Torbjørnskjær. Det er flere korallrev i området. Det mer enn 1200 meter lange Tislerrevet utpeker seg spesielt, og er et av verdens største kjente innenskjærs kaldtvannsrev.

Friluftsliv
Nasjonalparken er et av de viktigste områdene for friluftsliv i Oslofjorden. Store arealer ble tidlig sikret som friluftsområder av Oslofjordens Friluftsråd. Området er attraktivt for båt- og fotturer, soling og bading.

Landbruk
Store deler av området er et åpent kystlandskap som tidligere ble beitet. Fortsatt beites enkelte øyer. Dette er viktig for å opprettholde det åpne landskapet og beholde viktige naturtyper med mange sjeldne plante- og insektsarter.  På Vesterøy og Kirkøy er deler av
et større skogsområder med viktige naturfaglige verneverdier inkludert i nasjonalparken.

Samarbeid med Kosterhavets nationalpark 
På svensk side av riksgrensen har vi Kosterhavets nationalpark med fokus på de marine naturverdiene og tilknyttede urørte kystlandskap. Det har vært nær kontakt med svenske myndigheter under utarbeidelse av verneforslagene. De to nasjonalparkene vil fremstå som ett stort verneområde med fokus på den marine naturen og kystlandskapet.

Legg i favoritter

Del Tweet

Åpne opplevelsen i appen

Ytre Hvaler nasjonalpark kart