Eventyrleg barskog på Leine Planteliv

 • Olavstake

  Olavstake Foto: Thor Østbye

 • Engtjæreblom

  Engtjæreblom Foto: Thor Østbye

 • Dragehode

  Dragehode Foto: Thor Østbye

 • Liljekonvall

  Liljekonvall Foto: Thor Østbye

 • Lifiol

  Lifiol Foto: Thor Østbye

Viktig informasjon

 • Destinasjon: Vang
 • Sesong: juni-november

Om Eventyrleg barskog på Leine

Uri naturreservat ligg ved Leine, på nordsida av Vangsmjøsa, 485-685 moh. Målet med fredninga er å take vare på eit relativt lite påvirka barskogområde med skog- og vegetasjonstyper som er sjeldne i denne regionen. Innenfor barskogreservatet er det fleire naturtyper: Rein furuskog, lauvskog, kalktørrenger i gjenngroing og blokkmark/ur (Kvitura). Jordsmonnet som inneholder mykje forvitra fyllittberg gir ein veldig tørr skogbunn. Furuskogen ligg eksponert for sol på ein markert sørvestvendt åsrygg. Skogen er kortvokst, relativt open. Flere steder er det spor etter skogbranner. Sjølv om trea bare blir omkring 13-15 m høge, er mange grove og kan bli opp mot 300 år gamle. Nedover i lia går den bærlyngdominerte furuskogen over mot kalkfuruskog med større innslag av næringskrevjande planter som dvergmispel, brudespore, liljekonvall, gjeldkarve, gulmaure, markjordbær. Nedanfor furuskogen er det nokre få mindre kalktørrenger med dragehode, bergmynte, bakkemynte, fagerknoppurt, hvitbergknapp og bergfrue. I lia vest for furuskogen er det frodig lauvskog som dekker noe under halve reservatet. Her veks grov storstammet osp og bjørk med innslag av hegg og gråor. I feltsjiktet finn du næringskrevjande høgstauder og urter. Det er gjort noe plukkhogst i området og på ein mindre hogstflate i aust etter en skogbrann i mai 1982. Karakterarter: Liljekonvall, dragehode, krattfiol, bergmynte, bakkemynte, olavsstake, brudespore, dvergspett, fuglekonge, svartspett. Mange fugleartar hekker her som spetter, troster, sangere, meiser, fluesnappere, finker: Totalt er det registrert 72 fugleartar. I reservatet er det godt med hjort. Elles finn ein rådyr, grevling, ekorn, hare, rev, mår og røyskatt. Av insekt er det registrert heile 437 arter. Adkomst: Ta av frå E16 ved Hemsing bru i austenden av Vangsmjøsa, og køyr fv 293 til Vennis. Når du passerar Leineåne, er det ca 1 km til du får Uri naturreservat på høgre hand. Her ved vegen er reservatet ca 0,8 km breidt.

Kart

Questions or comments? Let us know.

Laster du ned appen Outtt kan du lagre alle favorittopplevelsene dine med turkart, bilder og beskrivelser klart for offline bruk.

Se flere populære opplevelser

Vennis - Sandalen

Vang

Vandring
Middels
6.4 km · 2 – 3 t

Fuglane i Uri

Vang

Fuglekikking
Middels
2.6 km · 1 – 2 t

Kvednahuse i Leineån

Vang

Kulturminner
Enkel
 

Sist oppdatert: