Kanotur i Røssjøen Vandring

 • Foto: Thor Østbye

 • Foto: Thor Østbye

 • Foto: Thor Østbye

 • Foto: Thor Østbye

 • Foto: Thor Østbye

Viktig informasjon

 • Destinasjon Langsua
 • Sesong april–november
 • Vanskelighetsgrad Medium
 • Lengde 9 kilometer
 • Høyde 0 meter
 • Varighet 6 timer

Legg i favoritter

Om Kanotur i Røssjøen

Til Røssjøen naturreservat kommer du lettest på sti fra Lenningen, Tronhus, Slaveriet eller Rotvollstølen. Fra 20. juni kan du fritt benytte kano på de store vatna. Ta med vanntett fottøy og kikkert! Husk at du er gjest i et naturområde hvor hensyn til sårbart dyre- og planteliv er nødvendig. Turforslaget i kartet tar deg gjennom Røssjøen naturreservat. Et myrområde med rikt fugleliv. For den som skal ferdes i naturreservatet vil vi anbefale høge støvler eller kano på én av de mange innsjøene.

De store vatna Rotvollfjorden, Røssjøen, Steinbui og Sæbu-Røssjøen setter preg på dette verneområdet. Disse vatna er viktige tilholds- steder for våtmarksfugler. Sammen med store myrområder, bekker og elver, gammel barskog og frodig fjellbjørkeskog utgjør Røssjøen naturreservat et variert leveområde for en lang rekke sjeldne og sårbare fugle- og plantearter. Denne mosaikken av ulike naturtyper gjør det spennende å vandre i dette landskapet. Flere steder er vegetasjonen preget av langvarig beiting, tydeligst ses dette nær sætrene som det finnes flere av rundt verneområdet. Denne beite- påvirkningen bidrar også til det rike artsmangfoldet.

I fjellbjørkeskogen finner du rik og frodig høgstaudevegetasjon. Leter du i myrkantene dukker det opp orkideer og andre krevende planter. Langs bekkene vokser kongsspir og sumphaukeskjegg, mens skjeggklokka står sommerblå på lysåpne steder. Fuglelivet er variert med en lang rekke våtmarksarter. Trane, dobbeltbekkasin, rødstilk og storlom er eksempler på dette. I vierkrattene synger den vakre blåstrupa sammen med den allestedsværende løvsangeren, Norges vanligste fugl!

Se flere populære opplevelser

Svarthamar-Liomseter
Langsua

Vandring 15.4 km · 3 – 5 t

Kalvefjorden
Valdres

Fiske 0.7 km · 1 t

Reinhamran
Langsua

Vandring 3.3 km · 2 – 4 t

Lirype ved Reinhamran
Langsua

Fuglekikking 3.3 km · 2 – 4 t

Kanotur i Røssjøen kart