Fuglane i Uri Fuglekikking

 • Kattugle

  Kattugle Foto: Thor Østbye

 • Dvergspett

  Dvergspett Foto: Thor Østbye

 • Fuglekongen

  Fuglekongen Foto: Thor Østbye

 • Stjertmeis

  Stjertmeis Foto: Thor Østbye

 • Dvergfalk

  Dvergfalk Foto: Thor Østbye

Viktig informasjon

 • Destinasjon: Vang
 • Sesong: april-november
 • Vanskelighetsgrad: Middels
 • Lengde: 2.6 kilometer (tur/retur)
 • Stigning: 130 meter
 • Varighet: 1-2 timer

Om Fuglane i Uri

Uri er eit vakkert barskogreservat. Om ein tek føtene fatt når ein det lett frå parkeringa ved kvernhusa på Leine. Uri er ein bratt og litt ulendt furuskog. Turre furuleggar strekk seg oppover mot Skutshødn, og ein kan finne berg og sva som gjev eit vakkert utsyn over Vangsmjøsa og dei omkringliggande fjella. Mellom desse furuleggane er det eit rikt fugleliv og om du har auge og øyre for slikt kan du både sjå og høyre mange fugleartar som spettar, trostar, songarar, meisar, flogesnapparar og finkar. I Uri har ein registrert heile 72 fugleartar.

Innafor barskogreservatet er det fleire naturtypar, rein furuskog, lauvskog, kalktørrenger i attgroing og blokkmark/ur (Kvitura). Berggrunnen består av mørk, næringsrik, men hard fyllittskifer og jordsmonnet, som består mykje av forvitra fyllit, gir ein veldig tørr skogbotn. Furuskogen ligg soleksponert til på ein markert sørvestvendt åsrygg. Skogen er kortvakse, relativt open, og fleire plassar er det spor etter skogbrannar. Sjølv om trehøgda berre blir omkring 13-15 m., er mange av trea grove og alderen for enkelte tre nærmar seg 300 år. Nedover i lia går den bærlyngdominerte furuskogen over mot kalkfuruskog med større innslag av næringskrevjande planter som dvergmispel, brudespore.

Uri naturreservat ligg på nordsida av Vangsmjøsa, 485-685 moh, og vart freda den 9.7.1993. Freda areal er på ca. 169 da. Formålet med fredinga er å ta vare på eit relativt lite påverka barskogområde med skog- og vegetasjonstypar som er sjeldne i denne regionen.

Kart

Questions or comments? Let us know.

Laster du ned appen Outtt kan du lagre alle favorittopplevelsene dine med turkart, bilder og beskrivelser klart for offline bruk.

Se flere populære opplevelser

Kvernhusa på Vennis

Valdres

Kulturminner
Enkel
 

Kvednahuse i Leineån

Vang

Kulturminner
Enkel
 

Vennis - Sandalen

Vang

Vandring
Middels
6.4 km · 2 – 3 t

Sist oppdatert: