Høyr fuglekvitteret ved Tøso Fuglekikking

  • Foto: Thor Østbye

Viktig informasjon

  • Destinasjon: Vang
  • Sesong: april-november

Om Høyr fuglekvitteret ved Tøso

Edellauvskogtypen alm-lindeskog er meget sjeldan på det indre av Austlandet. Naturreservatet ligg sørvendt og lunt til og har eit godt lokalklima. I tillegg er jordsmonnet svært næringsrikt. Dette gir særs gode vekstvilkår for ei rekke sjeldne og næringskrevjande planter som veks i reservatet. Edellauvskogen gir hekkeplassar for ein rekke fuglar og 57 artar er registrert, blant desse er det spettar, trostar, songarar, meisar, og mange sporvefuglar. I tillegg er det noko hjort i skogen. Også mår, hare og ekorn er å sjå. Området har ingen inngrep, berre nokre få sauer beiter her. Stadige ras, stundom store både av stein/blokkar og is, fra overliggjande berg er med på forme dei øvre delane av reservatet der mykje skog kan bli lagt ned av enkelte ras. Dette gjør området risikofylt å ferdas i. Dessutan er reservatet stadvis svært bratt med ein del grov laus ur. I tillegg er delar av den eldre skogen tett og bratt, noe som gjer området vanskeleg tilgjengeleg.

Kart

Questions or comments? Let us know.

Laster du ned appen Outtt kan du lagre alle favorittopplevelsene dine med turkart, bilder og beskrivelser klart for offline bruk.

Se flere populære opplevelser